MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI

KROPLA AFRYKI

na bajkę inspirowaną Afryką.

 

 

Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literackim na bajkę inspirowaną Afryką. Opis projektu oraz regulamin akcji dostępne są na stornie internetowej www.kropla-afryki.pl.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu.

 

2. Przedmiotem konkursu jest napisanie bajki tematycznie związanej z Afryką.

 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: SP i GIM.  

 

4. W konkursie mogą wziąć udział prace, które dotąd nie były publikowane (w prasie, na portalach internetowych, w publikacjach książkowych) ani nagradzane w innych konkursach.

 

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Teksty wraz z formularzem zgłoszeniowym i zgodą na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych prac należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres Koordynatora konkursu: agata.polanska@ekola.edu.pl do 30.04.2014

 

6. Objętość nadsyłanych prac nie może przekraczać 3 stron znormalizowanego komputeropisu (interlinia 1,5; czcionka: Times New Roman 12).

 

7. Nadesłane prace muszą być napisane poprawną polszczyzną, poddane standardowej redakcji tekstu i stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie.

 

8. Oceny prac konkursowych dokona profesjonalne jury złożone z nauczycieli polonistów.

 

9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów oraz zastrzegają sobie prawo do ich druku, informując autorów o tym fakcie ze stosownym wyprzedzeniem.

 

10. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody Grand Prix konkursu oraz nagród II i III stopnia w każdej kategorii. Przewidziane jest również przyznanie wyróżnień.

 

11. Nagrody i wyróżnienia zostaną ufundowane przez organizatorów i partnerów akcji KROPLA AFRYKI.

 

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie maja 2014 r. Nagrody zostaną wręczone podczas finału akcji KROPLA AFRYKI, który odbędzie się 2 czerwca 2014 roku w ZS EKOLA we Wrocławiu. Szczegółowe informacje pojawią się na stronach internetowych projektu KROPLA AFRYKI: www.kropla-afryki.pl

 

14. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych stron.


Wszelkich informacji o konkursie udziela:

Agata Polańska

Koordynator Międzyszkolnego Konkursu Literackiego

n-l języka polskiego w ZS EKOLA

e-mail: agata.polanska@ekola.edu.pl

Tel. 785850857

n

Pobierz formularz zgłoszeniowy