MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Maska Afrykańska - inspiracje

W ramach akcji

KROPLA AFRYKI

 

 

 

Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Maska Afrykańska-inspiracje” w ramach II edycji Interdyscyplinarnego Projektu KROPLA AFRYKI. Opis oraz regulamin projektu dostępne są na stronie internetowej www.kropla-afryki.pl

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu.

 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie przestrzennej maski inspirowanej kulturą afrykańską.

 

3.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: SP i GIM.

 

4. W konkursie mogą wziąć udział prace, które dotąd nie były publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

 

5. Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie, w dowolnej technice, wielkości nieprzekraczającej:  40cm x 25cm.

 

6. Maska może być wykonana z dowolnych materiałów.

 

7. Akceptowane będą TYLKO oryginały prac.

 

8. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

 

9. Prace niespełniające w.w. warunków będą automatycznie odrzucone.

 

10. Oceny prac konkursowych dokona profesjonalne jury złożone z nauczycieli plastyki.

11. Ocenie podlegać będzie:

- zgodność pracy z tematem konkursu,

- sprawność techniczna autora,

- oryginalność pracy.

 

12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich na wystawach, stronach internetowych i publikacjach służących promowaniu akcji KROPLA AFRYKI.

 

13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatorów.

 

14. Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i zgodą na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych projektów należy przesłać do dnia 30.04.2014 roku na adres: ZS EKOLA, ul. T.Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław lub osobiście dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

15. Organizatorzy przewidują przyznanie nagrody Grand Prix oraz nagród II i III stopnia. Przewidziane jest również przyznanie wyróżnień.

 

16. Nagrody i wyróżnienia zostaną ufundowane przez organizatorów i partnerów akcji KROPLA AFRYKI.

 

17. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

18. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie maja 2014 r. Nagrody zostaną wręczone podczas finału akcji KROPLA AFRYKI  2 czerwca 2014 r. w ZS EKOLA we Wrocławiu. Szczegółowe informacje pojawią się na stronach internetowych projektu KROPLA AFRYKI: www.kropla-afryki.pl.

 

19. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych stron.

 

Wszelkich informacji o konkursie udziela:

Hanna Zbroniec

Koordynator Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

nauczyciel plastyki w ZS EKOLA

e-mail: hanna.zbroniec@ekola.edu.pl

tel.: 503 438 551


Formularz do pobrania