Interdyscyplinarny 

Projekt Edukacyjny 

K R O P L A  A F R Y K I 

realizowany przez uczniów ZS EKOLA 

w roku szkolnym 2013/2014 

edycja II

MOTTO PROJEKTU:

 

Podziel się edukacją

Wrocławskie dzieci dla Afryki

 

WSTĘP:

W roku szkolnym 2013/2014 w ZS EKOLA realizowana jest II edycja Interdyscyplinarnego Projektu Edukacyjnego KROPLA AFRYKI, będącego częścią akcji KROPLA AFRYKI organizowanej przez Fundację Oświatową EKOLA we Wrocławiu we współpracy ze szkołą ZIWA LA NG’OMBE ECD and PRIMARY SCHOOL w Bombolulu w Mombasie (Kenia). 

 

Główną ideą projektu, podobnie jak w roku ubiegłym, jest poszerzenie wiedzy o Afryce i dotykających ten kontynent problemach. Propagowanie wśród młodych ludzi idei tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, bez względu na pochodzenie i kolor skóry oraz przełamywanie stereotypów w postrzeganiu Afryki.

W bieżącym roku szkolnym skupiać będziemy się na problemie dostępu do edukacji. Działania projektowe ukierunkowane będą na wsparcie potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły ZIWA LA NG’OMBE. Będzie to również kontynuacja przedsięwzięć podjętych w I edycji projektu kiedy to współpracując z Fundacją „Water is Right” zbieraliśmy fundusze na zakup urządzenia water-box do uzdatniania wody. Urządzenie to zostało przekazane szkole w Bombolulu.

 

Naszym celem jest publiczna zbiórka funduszy przeznaczonych na edukację uczniów ZIWA LA NG’OMBE prowadzona w ZS EKOLA, w szkołach, które wezmą udział w II edycji projektu KROPLA AFRYKI oraz w czasie happeningu na Rynku we Wrocławiu.

Podejmując działania projektowe oraz współpracując z organizacjami zajmującymi się wolontariatem i działalnością na rzecz potrzebujących, zamierzamy konsekwentnie budować wizerunek EKOLI jako szkoły wspierającej działania humanitarne i ekologiczne.

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

- Kształcenie postaw i pobudzanie działań filantropijnych poprzez poszerzenie wiedzy o problemie swobodnego dostępu do edukacji w krajach afrykańskich; rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na ustalanie związków przyczynowo-skutkowych w relacjach człowiek a środowisko naturalne; przełamywanie stereotypów w postrzeganiu Afryki; propagowanie wśród młodych ludzi idei tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na pochodzenie i kolor skóry.CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczniowie:

- zdobywają i pogłębiają wiedzę o kontynencie afrykańskim i problemach związanych z dostępem do edukacji,

- podejmują aktywnie działania charytatywne i filantropijne wspierając edukację swoich afrykańskich rówieśników,

- poznają różne modele edukacji i dokonują refleksji nad wartością, jaką stanowi swobodny dostęp do szkolnictwa,

- poznają różne oblicza Afryki, przełamujące stereotypy związane z postrzeganiem tego kontynentu,

- poznają ideę wolontariatu i różne sposoby jej realizacji w praktyce,

- rozwijają sprawność komunikacji językowej posługując się językiem angielskim w kontaktach interpersonalnych,

- wykorzystują zdobytą wiedzę do racjonalnego planowania działań dla dobra drugiego człowieka,

- uczestniczą w konkursie literackim, muzycznym i plastycznym rozwijając wyobraźnię i kształcąc umiejętności związane ze sztuką,

- rozwijają świadomą inspirację innymi kulturami,

- kształcą umiejętność skutecznego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, pracy w grupie i dzielenia się swoją wiedzą.

 

 

METODY PRACY:

-   spotkania z zaproszonymi gośćmi – wykłady i warsztaty tematyczne

-    dyskusje

-    prezentacje

-    konkursy

-    pokazy

-    wystawy

-    debaty poświęcone zagadnieniom edukacji

 

POMYSŁODAWCA PROJEKTU:

Prezes Fundacji EKOLA, Dyrektor ZS EKOLA Jolanta Węglowska        

 

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

 Agata Polańska (język polski)

 

 

GRUPA REALIZUJĄCA PROJEKT:

Nauczyciele:   

Hanna Zbroniec (plastyka)

Monika Kłoczko (muzyka)

Anna Kaszper (język angielski)

Anna Bukiewicz-Szul (informatyka)

oraz nauczyciele ZS EKOLA realizujący zadania projektowe

Uczniowie klas 1-6 SP EKOLA i 1-3 Gimnazjum EKOLASOJUSZNICY PROJEKTU:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Projects Abroad Organization

Fundacja Usłyszeć Afrykę

 

                  

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

Czas realizacji: październik 2013 – czerwiec 2014

Podsumowanie projektu nastąpi w czasie finału w Zespole Szkół EKOLA 2 czerwca 2014 roku.

 

 

REALIZACJA PROJEKTU:

Realizacja projektu obejmuje 4 fazy:

  1. Wprowadzenie w tematykę projektu.
  2. Zbieranie informacji, realizacja poszczególnych działań projektowych.
  3. 3. Zakończenie pracy – finał projektu w Zespole Szkół EKOLA.
  4. Ocena projektu.

 

Uczniowie pracują indywidualnie, w grupach i zespołach klasowych realizując poszczególne zadania projektowe (akcje charytatywne, prace pisemne, plastyczne, prezentacje, zdjęcia, pokazy, debaty, uczestniczą w spotkaniach itp.) Projekt ma charakter interdyscyplinarny – integruje wiedzę i umiejętności z historii, języka polskiego, plastyki, języka angielskiego, geografii, informatyki. Zadania realizowane są zarówno podczas lekcji, jak i w ramach zajęć i zadań dodatkowych.


KALENDARZ DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:


MIESIĄC DZIAŁANIE
PAŹDZIERNIK

- 14.10.13Inauguracja projektu w czasie Dnia Edukacji Narodowej .

- 30.10.13 – Spotkanie z Mają Lipowską - studentka weterynarii, wolontariuszką biorącą udział w projekcie ochrony środowiska w Botswanie oraz przedstawicielami organizacji Projects Abroad członkiem-założycielem organizacji non-profit Out Group (UK), a także członkiem uczestniczącym „International Volunteerig Programs Association” (USA) zajmującej się wolontariatem międzynarodowym oraz stażami za-wodowymi.

- Pozyskanie sponsorów akcji

- Akcje charytatywne na rzecz szkoły w Bombolulu

- Opublikowanie regulaminu projektu oraz regulaminów konkursów na stornie internetowej www.kropla-afryki.pl

- Nawiązanie współpracy ze szkołą w Bombolulu

LISTOPAD

- 15.11.13 – Dzień UNESCO w EKOLI tematycznie powiązany z projektem KROPLA AFRYKI

- Udział w konkursie plastycznym „Gogle 4 doodle. Mój pomysł na pomaganie innym”

GRUDZIEŃ

- 12.12.13 – Światowy Dzień Praw Człowieka. Dzień Projektów w EKOLI.

- Świąteczne akcje charytatywne (cele j.w.)

STYCZEŃ/LUTY

- Rozpoczęcie współpracy z wrocławskimi szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi, ogłoszenie regulaminów konkursów międzyszkolnych organizowanych przez ZS EKOLA: 

• Konkurs muzyczny „Rytmy Afryki” na piosenkę inspirowaną Afryką 

• Konkurs literacki na bajkę inspirowaną Afryką 

• Konkurs plastyczny „Maska afrykańska- inspiracje”

- Spotkania i warsztaty tematyczne

MARZEC

- 22.03.14 – Dzień Otwarty w EKOLI: prezentacja dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu.

KWIECIEŃ

- Tydzień Książki i Praw Autorskich w EKOLI pod hasłem: Podziel się edukacją

MAJ

30.05.2014 happening uczniów EKOLI na wrocławskim Rynku połączony z publiczną zbiórką funduszy na rzecz uczniów ZIWA LA NG’OMBE ECD and PRIMARY SCHOOL w Bombolulu

CZERWIEC

- 2.06.2014 Finał akcji: rozstrzygnięcie Konkursu Muzycznego, Literackiego i Plastycznego

- Przygotowanie publikacji poświęconej działaniom projektowym


PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU, M.IN.:

•  Akcja informacyjna o szkole ZIWA LA NG’OMBE PRIMARY SCHOOL w Bombolulu w Mombasie • Nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi się wolontariatem, edukacją i wspierającymi potrzeby mieszkańców Czarnego Lądu
• Nawiązanie kontaktu mailowego z uczniami z Bombolulu
• Zbiórka funduszy przeznaczonych na wsparcie edukacji uczniów szkoły ZIWA LA NG’OMBE
• Spotkanie z „żywą książką”, czyli mieszkańcami Afryki studiującymi lub mieszkającymi we Wrocławiu
• Spotkania i warsztaty tematyczne związane z Afryką – w zależności od zapraszanych gości.
• Czy Afryka to kraj? Lekcje wychowawcze związane z ideą projektu KROPLA AFRYKI oraz poświęcone problemom edukacji w Afryce
• Smaki, dźwięki, kolory i języki Afryki – np. przygotowanie przez uczniów potraw kuchni afrykańskiej, udział w konkursie muzycznym, filmy edukacyjne, czytanie reportaży R. Kapuścińskiego, teatrzyk na motywach bajki afrykańskiej
• Wystawy tematyczne związane z projektem
• Kiermasze charytatywne i działania zmierzające do niesienia realnej pomocy finansowej afrykańskim dzieciom

 

REZULTATY PROJEKTU:

Autorzy projektu oczekują poszerzenia świadomości uczniów w zakresie wartości, jaką stanowi edukacja i swobodny do niej dostęp. W sferze wychowawczej oczekujemy wzrostu aktywności uczniów ukierunkowanej na niesienie pomocy potrzebującym, rozwijania umiejętności współpracy w grupie, poczucia odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, umiejętności, kształcenia postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Realizując już po raz drugi projekt edukacyjny zakrojony na tak szeroką skalę, chcemy konsekwentnie budować wizerunek EKOLI jako szkoły promującej działania humanitarne.

 

 

KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność wdrażanego projektu. Badania przeprowadzone będą za pomocą następujących narzędzi:

-          rozmowa i obserwacja uczestników, osób wspierających projekt oraz gości;

-          samoocena autorów projektu;

-          obserwacja postaw uczniów objętych projektem.