MOTTO PROJEKTU:

 

To tylko kropla wody... to aż życie...

Wrocławskie dzieci dla Afryki

 

WSTĘP:

W roku szkolnym 2012/2013 w ZS EKOLA realizowany jest Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny KROPLA AFRYKI, który jest częścią akcji KROPLA AFRYKI  organizowanej przez Fundację Oświatową EKOLA we współpracy z Fundacją „Water is Right” Rolfa Stahlhofena. Honorowy patronat nad akcją sprawują Dolnośląski Kurator Oświaty i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o Afryce i dotykającym ten kontynent problemie braku wody pitnej, przybliżenie kultury i tradycji ludów Czarnego Lądu, propagowanie wśród młodych ludzi idei tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i jego odmienności, bez względu na pochodzenie i kolor skóry. Fundacja Oświatowa EKOLA jest ponadto organizatorem akcji wspierającej działania humanitarne Fundacji „Water is Right” zmierzające do zaopatrzenia krajów Afryki oraz obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi w urządzenia water box służące do uzdatniania wody, dzięki którym możliwe jest przefiltrowanie i zapewnienie 28000 litrów czystej wody pitnej dziennie dla około dwóch tysięcy osób. Ze względu na niewielkie rozmiary urządzenia oraz jego niską wagę (ok. 75 kg), jest ono łatwe w transporcie i może być instalowane na małych przestrzeniach. Rolf Stahlhofen, któremu w roku 2009 Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich przyznała miano „Messenger of Truth”, zajmuje się także tworzeniem sieci kulturalnej przyczyniającej się poprzez muzykę, imprezy rozrywkowe i edukację do rozprzestrzeniania komunikatu, że woda jest prawem człowieka. W tym celu w różnych miejscach świata odbywają się koncerty w ramach trasy koncertowej „Life”, podczas których zbierane są środki na zakup urządzeń water box. Fundacja Oświatowa EKOLA jest organizatorem jednego z takich koncertów, który odbędzie się na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, 7 czerwca 2013 roku. Będzie to równocześnie finał projektu KROPLA AFRYKI realizowanego przez uczniów ZS EKOLA.

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

- Kształcenie postaw i pobudzanie działań filantropijnych poprzez poszerzenie wiedzy o Afryce i dotykającym ten kontynent problemie braku wody pitnej, przybliżenie kultury i tradycji ludów Czarnego Lądu, propagowanie wśród młodych ludzi idei tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i jego odmienności, bez względu na pochodzenie i kolor skóry.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczniowie:

- zdobywają wiedzę o kontynencie afrykańskim i problemach, jakie go dotykają;

- uczestniczą w działaniach charytatywnych i filantropijnych, wspierają edukację swoich afrykańskich rówieśników;

- poznają związki między działalnością człowieka a stanem środowiska naturalnego;

- zdobywają wiedzę o degradacji i zanieczyszczeniu zasobów wodnych na świecie oraz sposobach ich ochrony, oczyszczania i uzdatniania;

- wykorzystują zdobytą wiedzę do racjonalnego korzystania z zasobów wodnych;

- uczestniczą w konkursach polonistycznych, plastycznych, przyrodniczych rozwijając wyobraźnię i kształcąc umiejętności z zakresu literatury, plastyki, przyrody i geografii;

- rozwijają świadomą inspirację innymi kulturami

- kształcą umiejętność skutecznego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, pracy w grupie i dzielenia się swoją wiedzą.

 

 

METODY PRACY:

-   praca indywidualna, grupowa i zespołowa

-    dyskusje

-    wykłady

-    pogadanki

-    prezentacje

-    doświadczenia

-    konkursy

-    pokazy

-    wystawy

-    burze mózgów

-    debata oksfordzka

 

POMYSŁODAWCA PROJEKTU:

Prezes Fundacji EKOLA, Dyrektor ZS EKOLA mgr Jolanta Węglowska        

 

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

mgr Agata Polańska (język polski)WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI NIEMIECKIMI

Stanisław Kostka (Hof, Niemcy)

 

 

GRUPA REALIZUJĄCA PROJEKT:

Nauczyciele:   

mgr Hanna Zbroniec (plastyka, technika)

mgr Anna Bukiewicz-Szul (informatyka)

mgr Beata Michałek (geografia, ekologia)

mgr Anna Kaszper (język angielski)

mgr Anna Domaradzka-Bocian (biologia)

mgr Ewa Czuszkiewicz (edukacja wczesnoszkolna)

mgr Marta Borzęcka (edukacja wczesnoszkolna)

mgr Andrzej Polański (historia, wos)

Uczniowie klas 1-6 SP EKOLA i 1-3 Gimnazjum EKOLA

 

SOJUSZNICY PROJEKTU:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Fundacja „Water is Right”

Fundacja Usłyszeć Afrykę

LAVARIS Technologies GmbH

 

                  

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

Czas realizacji: wrzesień 2012 – czerwiec 2013

Podsumowanie projektu nastąpi w czasie finału na Wyspie Słodowej, 7 czerwca 2013 roku.

 

 

REALIZACJA PROJEKTU:

Realizacja projektu obejmuje 4 fazy:

  1. Wprowadzenie w tematykę projektu.
  2. Zbieranie informacji, realizacja poszczególnych działań projektowych.
  3. Zakończenie pracy – finał projektu na Wyspie Słodowej 7 czerwca 2013.
  4. Ocena projektu.

 

Uczniowie pracują indywidualnie, w grupach i zespołach klasowych realizując poszczególne zadania projektowe (akcje charytatywne, prace pisemne, plastyczne, prezentacje, zdjęcia, pokazy itp.) Projekt ma charakter międzyprzedmiotowy – integruje wiedzę i umiejętności z historii, języka polskiego, plastyki, techniki, przyrody, biologii, chemii, geografii, informatyki. Zadania realizowane są zarówno podczas lekcji, jak i w ramach zajęć i zadań dodatkowych.


KALENDARZ DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:


MIESIĄC DZIAŁANIE
PAŹDZIERNIK

- 15.10.12Warsztaty prowadzone przez wolontariuszy z Fundacji Usłyszeć Afrykę. Przystąpienie do prowadzonego przez FUA projektu „EKIROOTO”, który ma pomóc w realizacji dziecięcych i rodzicielskich marzeń o szkole oraz urzeczywistnić, zapisane w Konwencji Praw Dziecka, prawo każdego dziecka do edukacji.

- Przygotowanie LOGO akcji.

- Akcje charytatywne, z których dochód zostanie przeznaczony na cele projektowe w tym wspieranie edukacji Grace Marii Nakintu i Precilli Pelagii Kiwewesi, podopiecznych Fundacji Usłyszeć Afrykę.

LISTOPAD

- 16.11.12 – Dzień UNESCO w EKOLI tematycznie powiązany z projektem „Kropla Afryki”

GRUDZIEŃ

- 10.12.12 – Światowy Dzień Praw Człowieka w EKOLI pod hasłem: 

„Prawa Człowieka w Afryce”.

- Świąteczne akcje charytatywne, z których dochód przeznaczony zostanie na projekt „EKIROOTO” oraz zakup urządzeń „water box” w ramach współpracy z Fundacją „Water is Right”.

STYCZEŃ/LUTY

- Ogłoszenie konkursów międzyszkolnych organizowanych przez ZS EKOLA:
¤ Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na plakat promujący projekt KROPLA AFRYKI dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

¤ Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny KROPLA AFRYKI na krótką formę literacką inspirowaną Afryką dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

 ¤ Międzyszkolny Konkurs Geograficzno-Przyrodniczy WODNY TALAR

- Spotkanie z „żywą książką”, czyli Afrykańczykami mieszkającymi we Wrocławiu.

MARZEC

- 2.03.13 – Dzień Otwarty w EKOLI: prezentacja dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu.

KWIECIEŃ

Obchody Światowego Dnia Ziemi i Święta Wody w EKOLI.

- Tydzień Książki i Praw Autorskich w EKOLI pod hasłem „Literacki i filmowy portret Afryki” 

- Czarodziejskie czytanie bajek z Afryki 

MAJ

- Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego na plakat promujący projekt KROPLA AFRYKI

- Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego KROPLA AFRYKI na krótką formę literacką inspirowaną Afryką.

-  Rozstrzygnięcie Konkursu Geograficzno-Przyrodniczego WODNY TALAR.

-  Przygotowanie specjalnego biuletynu poświęconego działaniom projektowym.

CZERWIEC

6.06.12 – Happening uczniów EKOLI w Rynku.

7.06.12 – Finał projektu KROPLA AFRYKI na Wyspie Słodowej.


PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU, M.IN.:

- Akcja informacyjna: Różne oblicza Afryki, czyli od turysty do tubylca
- Spotkanie z „żywą książką”, czyli mieszkańcami Afryki mieszkającymi we Wrocławiu, SP/Gim.
- Przygotowanie piosenki („hymnu akcji”), którą chór szkolny wykona podczas finału na Wyspie Słodowej  SP
- Wykonanie instrumentów muzycznych z naturalnych materiałów, nauka prostego rytmu wybijanego na instrumentach 1-3SP
- Noszenie sposobem Afrykańczyków ciężarów na głowach, SP
- Wykonanie afrykańskich ozdób – naszyjników, bransoletek z ziaren, SP
- Pokaz mody afrykańskiej. Warsztat wiązania chust i turbanów SP
- Wykonanie masek afrykańskich SP/Gim
- Smaki Afryki – przygotowanie przez uczniów potraw kuchni afrykańskiej SP
- Warsztaty batiku w ramach koła plastycznego Gim.
- Konkursy wewnątrzszkolne SP/Gim.
- Lekcje wychowawcze poświęcone działaniom projektowym, przybliżeniu kultury Czarnego Lądu SP/Gim.
- Lekcje j. polskiego: Literacki portret Afryki i jej mieszkańców SP
- Kiermasze charytatywne i działania zmierzające do niesienia realnej pomocy finansowej afrykańskim dzieciom SP/GIM.
- Nawiązanie kontaktu listownego z podopiecznymi Fundacji Usłyszeć Afrykę SP

 

REZULTATY PROJEKTU:

Autorzy projektu oczekują poszerzenia świadomości kulturowej uczniów, zmiany negatywnych przyzwyczajeń związanych ze stereotypowym postrzeganiem Afryki. Oczekujemy także efektów w sferze wychowawczej – rozwijania umiejętności współpracy w grupie, poczucia odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, umiejętności, kształcenia postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Liczymy także na to, że nasza szkoła będzie postrzegana w środowisku jako instytucja promująca działania humanitarne.

 

 

KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność wdrażanego projektu. Badania przeprowadzone będą za pomocą następujących narzędzi:

-       rozmowa i obserwacja uczestników, osób wspierających projekt oraz gości zaproszonych na prezentację;

-          samoocena autorów projektu;

-          obserwacja postaw uczniów objętych projektem.